Western Union

Realizujemy krajowe
i międzynarodowe
przekazy pieniężne

               czytaj więcej 

 

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2022-09-29
USD 5,0328 -0,11%
EUR 4,8637 +1,02%
CHF 5,1200 +0,97%
GBP 5,4331 +0,88%
Wspierane przez Money.pl
Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po więcej
2022-09-28
WIBID 3M 6,97 +0,14%
WIBOR 3M 7,17 +0,14%
WIBOR 1M 7,07 +0,14%
EURIBOR 3M 1,23 +5,14%
EURIBOR 1M 0,72 +3,14%
Wspierane przez Money.pl
Bankomaty
Województwo

Taryfy i opłaty dla klientów instytucjonalnych

 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w “Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych” zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 

 

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

 

 1. Opłaty i prowizje od posiadacza rachunku bankowego prowadzonego w Banku Spółdzielczego w Błażowej pobierane są z rachunku w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie.

 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Błażowej mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W przypadku akredytyw dokumentowych obcych dopuszcza się możliwość zaniechania pobierania prowizji do dnia wpływu środków z tytułu akredytywy następującego bezpośrednio po wykonaniu czynności przewidzianej w Taryfie.

 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku Spółdzielczego w Błażowej w dniu dokonania operacji bankowej.

 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank Spółdzielczy w Błażowej nie ponosi odpowiedzialności.

 5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od…do…” Zarząd Banku ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach.

 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.

 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu.

 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad.

 9. Nie pobiera się prowizji i opłat od:

- wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej,

- wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Błażowej oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce z wyjątkiem spłat kredytów w rachunku bieżącym,

- wpłat na cele społeczno-użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym,

- wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności.

 1. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego.

 2. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku Spółdzielczego w Błażowej. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank BPS S.A. z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie.

 3. Za operacje dewizowe zlecone przez klientów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne.

 4. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej.
  W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności.

 5. Opłaty i prowizje niezapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. Jednakże zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank Spółdzielczy w Błażowej niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank Spółdzielczy w Błażowej może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne.

 6. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie zagranicznym.

 7. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie dyrektor/kierownik jednostki organizacyjnej Banku Spółdzielczego w Błażowej może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku Spółdzielczego w Błażowej.

 8. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty.